ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมสังคม

วันที่ 23 มิย. พ.ศ.2557

 

ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วม

สังคม

 
              บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 2 นี้ มีพฤติกรรมอย่างไร


             พฤติกรรม หรือ การปฏิบัติที่แสดงว่าคนเรามีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์และศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วมสังคม ก็คือ การเว้นขาดจากอคติ 4

               อคติ 4 คืออะไร


             อคติ แปลว่า ความลำเอียง ได้แก่การกระทำอันเป็นเหตุให้ผู้ไม่ควรได้รับประโยชน์กลับได้รับผู้ควรได้รับกลับไม่ได้รับ หรือผู้ควรได้รับน้อยกลับได้รับมากส่วนผู้ที่ควรได้รับมากกลับได้รับน้อย เป็นต้น

 

อคติ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 1 คือ

 

           1) ลำเอียงเพราะชอบกัน (ฉันทาคติ)


           2) ลำเอียงเพราะชังกัน (โทสาคติ)


           3) ลำเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ)


           4) ลำเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ)

 
 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0012821157773336 Mins