วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลาง 4 ประการ

วันที่ 25 มิย. พ.ศ.2557

 

วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลาง 4 ประการ

 


              ถึงพร้อมด้วยศรัทธา (สัทธาสัมปทา) หมายความว่าเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ เชื่อมั่น ในพระธรรมคำสั่งสอนทั้งปวงในพระพุทธศาสนา โดยไม่ลังเลสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องสัตว์มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ และกรรมย่อมจำแนก สรรพสัตว์ให้ดีงามหรือเลวทรามต่างกันไป บุคคลที่ ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ย่อมตั้งใจเลือกทำแต่กรรมดี พยายามเว้น กรรมชั่วทุกรูปแบบ


              2. ถึงพร้อมด้วยศีล ( ีลสัมปทา) หมายถึงมีการรักษาศีล 5 ด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ พร้อมกันนั้นก็ขวนขวายหาโอกาสรักษาศีล 8 ด้วย ความถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผลเนื่องมาจากความถึงพร้อมด้วยศรัทธานั่นเอง เนื่องจากการรักษาศีลเป็นการสั่ง มบุญอย่างหนึ่ง จึงเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์และความสงบสุขต่างๆ ก็เกิดตามมา


             3.  ถึงพร้อมด้วยการ ละ (จาคสัมปทา) หมายถึงมีความยินดีในการบริจาคทานแก่บุคคลต่างๆในโอกาสต่างๆ บางครั้ง ตัดใจเสีย ละเพื่อส่วนรวม เพื่อพระศา นา ที่สำคัญคือเพื่อตัดความตระหนี่ออกจากใจให้ได้เพราะถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความถึงพร้อมด้วยการ สละจึงเกิดขึ้นได้ ยิ่ง ละทรัพย์เป็นทานมากเท่าใด บุญก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น


              4. ถึงพร้อมด้วยปัญญา (ปัญญาสัมปทา) หมายถึงมีความรู้ความเข้าใจพระธรรมคำ อนมาก
พอที่จะก่อให้เกิดความถึงพร้อมด้วยศรัทธา อันนำไปสู่การปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยการ สละ มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ จนมองเห็นโทษภัยร้ายแรงของมิจฉาทิฏฐิขณะเดียวกันก็มีปัญญาทางธรรมมากพอ ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำมาหากินอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ตลอดจนนำมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาการประกอบอาชีพและปัญหชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะ ม จนประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่นเรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาเช่นนั้นซ้ำอีกทำให้สามารถครองชีวิตอย่าง งบสุข บรรลุเป้าหมายชีวิตทั้งระดับต้น และระดับกลาง สมดังปณิธาน
ที่ได้ตั้งไว้อนึ่ง การอธิบายในลำดับต่อๆ ไป ถ้าจะต้องกล่าวถึงวิธีปฏิบัติ 4 ประการนี้อีก เพื่อความ
สะดวกกระชับในการใช้ถ้อยคำ ก็จะขอใช้คำศัพท์ทางธรรม เช่น แทนที่จะกล่าวว่าถึงพร้อมด้วยศรัทธา ก็จะใช้ว่า "สัทธาสัมปทา" เป็นต้น หวังว่าคงจะไม่ทำให้นักศึกษารู้สึกว่าเป็นเรื่องเข้าใจยากเกินไป

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0036558190981547 Mins