เก็บเป็นทรัพย์ละเอียด

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2557

 

เก็บเป็นทรัพย์ละเอียด

 

 

              การเก็บเป็นทรัพย์ละเอียด คือ การเปลี่ยนทรัพย์นั้นเป็นบุญด้วยการบริจาคเป็นทาน หรือ สงเคราะห์บุคคลต่างๆ เป็นต้นว่า การถวายทานแก่สงฆ์ การบริจาคทานเพื่อสร้างศาสนา สถานต่างๆ เช่น เจดีย์ การแบ่งปันสิ่งของแก่บุคคลต่างๆ รวมทั้งการบริจาคเพื่อสังคมสงเคราะห์ การให้เงินอุปการะตลอดจนการเลี้ยงดูเอาใจใส่บุพการี และญาติพี่น้อง การใช้จ่ายทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดบุญทั้งสิ้น ซึ่งบุญนี้ไม่ว่าโจรหรือใครๆ ก็ไม่สามารถลักเอาไปได้สัมมาทิฏฐิชน ที่มีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในใจ เมื่อมีความพร้อมในการบริจาคทานแล้ว ย่อมมีความพร้อมในการรักษาศีล และการเจริญภาวนาอย่างไม่ต้องสงสัย ความประพฤติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดบุญเป็นเครื่องส่งเสริมให้การประกอบสัมมาอาชีพของเขาเจริญก้าวหน้าขึ้นได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีกรรมเก่าในอดีตชาติมาเป็นอุป สรรค ถ้าเช่นนั้นก็จะทำให้เขามีโอกาสตั้งตัวได้เร็วขึ้น คือบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้นได้เร็วขึ้นนั่นเอง นี่เป็นความเจริญโดยส่วนตัวบุคคล ถ้าสังคมใดเต็มไปด้วยผู้คนประเภทนี้สังคมนั้นนอกจากจะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแล้ว ยังเป็นสังคมสันติสุขอีกด้วยยิ่งกว่านั้นบุญที่บุคคลสะสมไว้นี้ ก็จะเป็นเครื่องส่งเสริมสนับสนุนบุคคลนั้นให้ได้ทิพยสมบัติในเทวโลก

 

             เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว ครั้นเมื่อถึงคราวจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในมนุษยโลกอีก ก็จะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติอย่างพร้อมบริบูรณ์ คือเข้าลักษณะที่กล่าวกันว่ารูปก็หล่อ พ่อก็รวย แถมยังฉลาดปราดเปรื่องอย่างหาตัวจับยากอีก บุคคลประเภทนี้ ถ้ามีกัลยาณมิตรคอยชี้ทางให้ เขาก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การ งานอย่างรวดเร็ว และมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆ การบรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับต้นของเขา จึงเป็นสิ่งที่แน่นอน ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพากเพียรสั่ง สมบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกสัมมาทิฏฐิชนที่รู้ เข้าใจ และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการฝังขุมทรัพย์ 2 วิธีนี้ ย่อมจะทำให้สัมมาทิฏฐิในใจของเขาพัฒนาแก่รอบยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้อย่างปลอดภัย และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างแท้จริง อย่างนี้จึงจะเรียกว่า "เก็บเป็น"จากความรู้เรื่องการฝังขุมทรัพย์ 2 วิธี ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นักศึกษาย่อมเห็นแล้วว่า พระพุทธองค์ทรง สอนผู้คนให้ปฏิบัติ เพื่อบรรลุทั้งเป้าหมายชีวิตระดับต้น และระดับกลางควบคู่กันไป กล่าวคือ การที่ทรง สอนให้เก็บเป็นทรัพย์หยาบ ย่อมอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับต้นส่วนที่ทรง สอนให้เก็บเป็นทรัพย์ละเอียดนั้น ก็คือทรง สอนบุคคลให้ทำ จาคสัมปทา ในลักษณะต่างๆ ซึ่งอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับกลางอย่างไรก็ตาม ในโลกนี้ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ "เก็บไม่เป็น" ที่เรียกว่าเก็บไม่เป็น คือทำอย่างไร

 

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก