พิจารณาเลือกหลักธรรมสำหรับยึดเป็นแม่บทใน การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดี

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2557

 

 

พิจารณาเลือกหลักธรรมสำหรับยึดเป็นแม่บทใน การปลูกฝังคุณสมบัติ

ของคนดี

 


            หลักธรรมแม่บทควรประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างไรบ้าง


            หลักธรรมแม่บทอาจมีอยู่หลายหมวดด้วยกัน แต่ทุกหมวด ต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ใน
การส่งเสริมความเข้าใจอันจะนำไปสู่การพันาลักษณะนิสัยรักการทำทาน รักษาศีล และ ทำภาวนา เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดความเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นไปของชีวิตตามความเป็นจริง คือ "สัมมาทิฏฐิ" ในที่สุดต่อไปนี้คือหลักธรรมแม่บทสำคัญ


           1) บุญกิริยาวัตถุ 3


           2) บุญกิริยาวัตถุ 10


           3) กุศลกรรมบถ 10


           4) อกุศลกรรมบถ 10


           5) กรรมกิเลส 4


           6) อคติ 4


           7) อบายมุข 6


           8) มิตรเทียม  มิตรแท้


           9) หิริโอตตัปปะ


         10) สังคหวัตถุ 4


         11) พุทธประวัติ

 

         12) โอวาทปาฏิโมกข์


         13) พระรัตนตรัย


         14) อริยสัจ 4


         15) กำเนิด 4


         16) ปฏิรูปเท 4


         17) วุิธรรม 4


         18) อิทธิบาท 4


         19)สัมมาทิฏฐิ 10


         20) มิจฉาทิฏฐิ 10


         21) ฆราวาสธรรม 4


         22) เรื่องราวจากชาดก ธรรมบท และประวัติพระมหาสาวกทั้งปวง เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้จะ
ช่วยส่งเสริมผู้รับการอบรม ให้เกิดความเข้าใจธรรมะหมวดต่างๆ ได้ดีขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของบุคคล

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 

 

 Total Execution Time: 0.0010431170463562 Mins