เครือข่ายกัลยาณมิตร

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

    เครือข่ายกัลยาณมิตร

 

 

             เหตุใดเครือข่ายกัลยาณมิตรจึงเอื้อให้ทิศ 6สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บกพร่องจุดสำคัญเริ่มที่ทิศเบื้องบน กล่าวคือเมื่อทิศเบื้องบนสามารถทำหน้าที่ อันเป็นอริยวินัยได้ครบทั้ง 6 ประการ (ได้กล่าวแล้วในบทที่ 4) ย่อมส่งผลให้ญาติโยมในอีก 5 ทิศ ได้รับรสพระธรรมหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เสมอ ย่อมมีศรัทธามั่นในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีศรัทธามั่นในคำสั่งสอนทั้งปวงของพระองค์ ถึงแม้ญาติโยมส่วนมากจะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แต่ก็ได้เรียนรู้ธรรมจากการฟังเทศน์ทำให้เชื่อเรื่อง กฎแห่งกรรม เรื่องนรก สวรรค์ ต่างคนจึงต่างพากเพียรละกรรมชั่ว ทำแต่กรรมดีทุกรูปแบบที่สำคัญคือ การทำทาน รักษาศีล 5 หรือศีล 8 ตลอดถึงการเจริญสมาธิภาวนา จนเกิดเป็นลักษณะนิสัยประจำตัวประจำใจ นั่นคือ แต่ละคนล้วนเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงแน่นอนที่สุดว่า เมื่อผู้คนในอีก 5 ทิศ ต่างเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจ ก็ย่อมจะสามารถปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอริยวินัยได้อย่างสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง อานิสงส์ หรือผลดีที่เกิดตามมาก็คือสันติสุขในหมู่บ้าน ชุมชนสังคม และประเทศชาติในที่สุด ด้วยเหตุนี้จึงได้กล่าวว่า เครือข่ายกัลยาณมิตร คือคำตอบสุดท้าย

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0019229690233866 Mins