เครือข่ายกัลยาณมิตร

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2557

 

 เครือข่ายกัลยาณมิตร

 

            แนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเครือข่ายกัลยาณมิตรถ้าเครือข่ายกัลยาณมิตรเป็นนโยบายระดับชาติ รัฐควรจะมีแนวนโยบายอย่างไร


           หน้าที่ 5 ประการของทิศเบื้องหน้า นำมาปรับเป็นนโยบายของรัฐได้ทันที


           หน้าที่ 5 ประการ อันเป็นอริยวินัยของทิศเบื้องหน้า ประกอบด้วย


           1. ห้ามบุตรไม่ให้ทำชั่ว


           2. ให้ตั้งอยู่ในความดี


           3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา


           4. หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้


           5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันควร


            สำหรับหน้าที่ในข้อ 1 และ 2 เป็นเรื่องของการปลูกสัมมาทิฏฐิลงในใจประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยตรง จะไม่ขอกล่าวในรายละเอียด ณ ที่นี้อีก เนื่องจากได้บรรยายไว้ในหัวข้อต่างๆ ที่ผ่านมา
ละเอียดพอสมควรแล้ว ควรเป็นเรื่องที่เครือข่าย 3 สถาบัน จะนำไปประชุมตกลงกันเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมส่วนหน้าที่ในอีก 3 ข้อที่เหลือ ใคร่ขออธิบายขยายความ เพื่อเป็นแนวคิดคร่าวๆสำหรับการนำไปปรับเป็นนโยบายของรัฐ ดังนี้


            3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา การจัดให้ประชาชนมีความรู้ด้านศิลปวิทยา เพื่อให้สามารถประกออาชีพ อย่างมีประสิทธิผลทั่วประเทศนั้น เป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก เพราะเป็นวิถีทางเดียว ที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปให้พ้นจากความอดอยากยากจน

 

 

 

จากหนังสือ DOU

วิชาGB 203 สูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 

 

 Total Execution Time: 0.0012837012608846 Mins