การปฏิบัติตามทางสายกลาง

วันที่ 22 กค. พ.ศ.2557

       

 

  การปฏิบัติตามทางสายกลาง


         ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติจนกระทั่งตรัสรู้ ตามทางสายกลาง แต่ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าปฏิบัตินั้น ไม่ได้มีบอกไว้ชัดเจนในพระสูตรว่ามีวิธีการเช่นไร เพียงแต่บอกว่า คือ มรรคมีองค์ 8 พระมงคลเทพมุนีหลังจากที่ได้ปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว ก็ได้ค้นพบว่าทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา อันประกอบด้วยมรรคมีองค์ 8 ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงค้นพบนั้นแท้จริงแล้วมิได้หมายถึงความประพฤติทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการฝึกใจ ที่ดำเนินไปตามมรรคมีองค์ 8 หลวงพ่อได้อธิบายไว้ในพระธรรมเทศนาเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่า


         "นี่ที่ไปถึงพระตถาคตเจ้าอย่างนี้ ไปถึงธรรมกายเช่นนี้ไม่ได้ไปทางอื่นเลยไปทางปฐมมรรค ไปกลางดวงธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ดวงศีล ดวงสมาธิ   ดวงปัญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ


         ดวงศีลคืออะไร ดวงศีลน่ะคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว อริยมรรค   3 องค์นี้เรียกว่า ดวงศีล


         ดวงสมาธิ สัมมาวายาโม สัมมาสติสสัมมาสมาธิ อริยมรรค อีก 3 องค์


         ดวงปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป เป็น 8 องค์ในอริยมรรคนั้นทั้งสิ้น" 


     ด้วยผลแห่งการปฏิบัติ พระมงคลเทพมุนี จึงได้ยืนยันและประกาศถึงหลักปฏิบัติตามทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับหลักปฏิบัติด้วยการฝึกใจดำเนินไปตามมรรคมีองค์ 8

 

จากหนังสือ DOU

วิชา MD102 หลักการเจริญสมาธิภาวนา

กลุ่มวิชาสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลก

 
 Total Execution Time: 0.0019098480542501 Mins