ถ้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้

วันที่ 11 เมย. พ.ศ.2558

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

   "ถ้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ สัตว์ที่ไปสู่สุคติและทุคติ หรือเป็นสัตว์ประณีตและเลว ก็จักไม่มีในมนุษยโลกนี้ แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายได้ทำกรรมดีและกรรมชั่วไว้ ฉะนั้น จึงไปสู่สุคติบ้าง ทุคติบ้าง เป็นสัตว์เลวบ้าง ประณีตบ้าง" อัมพสักขรเปตวัตถุ

 

    ภพภูมิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุคติภูมิหรือทุคติภูมิ ล้วนเป็นของกลางๆ เป็นของสากลที่มีไว้เพื่อรองรับผลแห่งการกระทำของสัตว์ทั้งหลาย ถ้าทำดีก็ไปสุคติ ทำไม่ดีก็ไปทุคติ กฎแห่งการกระทำเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไว้ เพื่อจะได้ไม่ไปทำผิดพลาด การทำอะไรโดยไม่ยั้งคิด ไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดี เสมือนการ รับประทานยาแก้โรคโดยไม่ดูคุณสมบัติของยา การใช้ยาผิดขนานย่อมจะนำความวิบัติมาให้ อาจถึงแก่ชีวิต พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้รู้จักใคร่ครวญให้ดีก่อนทำ โดยเฉพาะความชั่วนั้น ไม่ควรทำเลยดีกว่า

 Total Execution Time: 0.0020647803942362 Mins