วันอาสาฬหบูชา

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2558

 

วันอาสาฬหบูชา

 

วันอาสาฬหบูชา

                เป็นวันที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕  ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

 

 

ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการ ดังต่อไปนี้ คือ

                ๑.เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนา เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

                 ๒. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แร ก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอง ค์แรก

                ๓. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ

                ๔. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 

 

 

วันอาสาฬหบูชา
https://youtu.be/biqFVMpPs6w

วันอาสาฬหบูชา 2558 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ

http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100720_Asarnha_Puja_Day.html

 

 

 Total Execution Time: 0.0037044326464335 Mins