กตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2548

 

 

 “ผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรม

บัณฑิตย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้

เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์"


 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/๑๙๖

 Total Execution Time: 0.010301585992177 Mins