แอพพลิเคชั่น บทสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร

วันที่ 05 กย. พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดฟรี แอป ธัมมจักกัปปวัตนสูตร     แอพพลิเคชั่น "บทสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร" เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์
 


รวมแอพธรรมะฟรี มีแอพพลิเคชั่น Play Store ฟรี มาให้นำเสนอ
บทสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

 

 Total Execution Time: 0.0008139967918396 Mins