อายตนะภายนอก ๖ อย่าง

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2558

 

 อายตนะภายนอก ๖ อย่าง

 

 อายตนะภายนอก ๖ อย่าง
    ๑. รูป     ๒. เสียง
 ๓. กลิ่น    ๔. รส
 ๕. โผฏฐัพพะ   ๖. ธัมมารมณ์
     

ที. มหา. ๑๐/๒๙๒/๓๓๘
 

 Total Execution Time: 0.0050974488258362 Mins