ศรัทธาและความเพียร

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2558

 

ศรัทธาและความเพียร


            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ชื่อว่า เป็นผู้มีศรัทธาคือมีความเชื่อในผลของการให้ทาน อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเพียร มาบำเพ็ญบุญกุศลอย่างต่อเนื่อง ท่านทานบดีทั้งหลาย ศรัทธาและความเพียรนั้นเป็นสิ่งที่สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ศรัทธาเป็นเหตุให้มีความเพียรในการกระทำความดี ความเพียรก็เป็นเหตุให้มีศรัทธาเพิ่มขึ้น


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ ศรัทธาเปรียบเหมือนพืช ความเพียรเปรียบเหมือนฝน ”


            ท่านทานบดีทั้งหลาย สายฝนที่หลั่งริน ย่อมยังพืชทั้งหลายให้เจริญเติบโตเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฉันใด ความเพียรในการบำเพ็ญบุญกุศล มีการให้ทานรักษาศีล และเจริญภาวนา ย่อมยังศรัทธาของท่านทั้งหลายให้เจริญเติบโต เป็นศรัทธาที่มั่นคง เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเองและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นแสงสว่างนำพาชาวโลกไปสู่หนทางสวรรค์ และพระนิพพาน ฉันนั้น.

-----------------------------------------------------------------

๑ กสิภารทวาชสูตร มก. ๔๖/๒๔๗, มจ. ๑๕/๒๘๓

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 


 

 Total Execution Time: 0.00082919994990031 Mins