เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day” วันสำคัญที่จะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า “โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม” ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ
...อ่านต่อ
จากพระไตรปิฎกเรื่องทัททัลวิมาน ในขุททกนิกาย วิมานวัตถุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสกับพระอานนท์ ถึงความสำคัญของการถวายสังฆทานว่า
...อ่านต่อ
การที่นำแก้วคริสตัลมาหล่อเป็นองค์พระนั้น โดยเทคนิควิชาการแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควรทีเดียว
...อ่านต่อ
ในสมัยก่อน คุณยายท่านถนอมรักษาเครื่องแก้วนี้อย่างมากทีเดียว โดยท่านจะต้องมีการล้างทำความสะอาดอย่างดี แล้วก็ห่อผ้าเก็บไว้
...อ่านต่อ
ในคราวที่เราจะได้มาฉลองถึงแม้ว่าจะล่ามาเป็น ๑๐ ปีก็ตาม แต่เราก็จะฉลองในที่สุด และฉลองในวาระสำคัญด้วย คือ ในวาระที่หลวงพ่อเราอายุครบ ๖๗ ปี
...อ่านต่อ
การสร้างพระธรรมกายประจำตัว เป็นการประกอบเหตุอย่างหนึ่ง เพื่อให้ได้กายมหาบุรุษ ซึ่งเป็นที่รวมของสิ่งที่ดีเลิศทั้งปวง
...อ่านต่อ
การสร้างองค์พระบรรจุไว้ในเจดีย์เป็นธรรมเนียมของการสร้างเจดีย์มาทุกยุคทุกสมัย อย่างเช่น พระเจดีย์ที่สร้างในสมัยอยุธยา
...อ่านต่อ
การบริจาคเพื่อสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง เพื่อช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาและรักษาสุขภาพของคนในชิตให้สมบูรณ์แข็งแรง
...อ่านต่อ
มหาธรรมกายเจดีย์ ก่อกำเนิดบนผืนแผ่นดินที่เดิมเป็นทุ่งนาฟ้าโล่ง และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘
...อ่านต่อ
พระเจ้าอุเทนแห่งนครโกสัมพีตรัสถามพระปิณโฑลภารทวาชะว่า เพราะเหตุไรพระภิกษุที่ยังหนุ่มแน่น
...อ่านต่อ
ไม้ขีดเพียงก้านเดียว อาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใด น้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้น
...อ่านต่อ
.....วรรณกรรมพระพุทธศาสนา เรื่องนี้ แปล และเรียบเรียงจาก "วิธูรชาดก"
...อ่านต่อ
....."อิตถี เล่ม ๑ " เป็นธรรมบรรยายของ พระเดชพระคุณพระภาวนวิริยคุณ (เผด็จ ทัตตชีโว)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร