เหตุให้ประสพบุญมาก ๓ ประการ

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

เหตุให้ประสพบุญมาก ๓ ประการ


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า กุลบุตรผู้มีศรัทธา จะประสพบุญมาก เพราะความถึงพร้อมด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ 
ประการแรก ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ เชื่อในผลของการให้ทาน
ประการที่สอง ถึงพร้อมด้วยไทยธรรม คือ ปัจจัย ๔ ที่ประณีต สมควรแก่สมณบริโภค ได้มาด้วยความชอบธรรม
ประการที่สาม ถึงพร้อมด้วยทักขิไณยบุคคล คือ เนื้อนาบุญ หมายถึง ผู้รับเป็นผู้มีศีล ตั้งใจปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย มีเป้าหมายทำพระนิพพานให้แจ้ง 


            ความถึงพร้อมทั้ง ๓ ประการนี้ ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยาก เพราะชนเป็นอันมากมีศรัทธาไม่มั่นคง ผู้ใดใคร่เห็นผู้มีศีล ปราถนาจะฟังธรรม และกำจัดมลทินคือความตระหนี่อยู่เป็นนิตย์ ผู้นั้นชื่อว่า เป็นผู้มีศรัทธา 
วันนี้เป็นบุญลาภอันประเสริฐของท่านทานบดีทั้งหลายที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ไทยธรรม และเนื้อนาบุญ ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมมากมาย มีอานิสงส์นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0011512517929077 Mins