องค์แห่งทานที่มีผลมาก ๓ ประการ

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2558

องค์แห่งทานที่มีผลมาก ๓ ประการ


            การทำทานที่ได้อานิสงส์มาก มีองค์ประกอบ ๓ ประการคือ 


       ประการแรก วัตถุบริสุทธิ์ หมายถึงปัจจัยไทยธรรมที่นำมาทำทานนั้น หามาได้โดยชอบธรรม ไม่ได้ไปลักขโมยมา


       ประการที่สอง เจตนาบริสุทธ์ หมายถึง ความตั้งใจที่จะมาถวายเป็นเจตนาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในผลของทาน ทั้งก่อนให้ ขณะให้ และหลักจากให้แล้ว


       ประการที่สาม บุคคลบริสุทธิ์ หมายถึง ทั้งผู้รับและผู้ให้มีความบริสุทธิ์ มีศีลมีธรรมตามเพศภาวะของตน
พืชแม้หว่านน้อยลงนาดี ย่อมมีผลอันไพบูลย์ชาวนาก็ปลื้มใจ ฉันใด ทานแม้เล็กน้อยที่บุคคลทำในบุญเขต ในท่านผู้มีศีลตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ย่อมอำนวยผลอันไพบูลย์ยังจิตของผู้ให้ให้ร่าเริงยินดี ฉันนั้น ภัตตาหารที่ท่านทานบดีถวายแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะครบองค์ประกอบทั้ง ๓ ประการ.

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00078250169754028 Mins