บุญที่สั่งสมไว้ดีแล้ว เหมือนผลไม้พันธุ์ดี

วันที่ 01 ตค. พ.ศ.2558

บุญที่สั่งสมไว้ดีแล้ว เหมือนผลไม้พันธุ์ดี


            ผลไม้จากป่าแม้จะใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดินอย่างไรก็ตามอย่างมากก็ทำให้มีผลดกขึ้นมาบ้าง แต่จะมีรสอร่อยขึ้นกว่าเดิมนั้นยาก ตรงกันข้าม ผลไม้พันธุ์ดี แม้รดน้ำ พรวนดินพอประมาณ ก็ให้ผลมากเกินคาด รสชาติเอร็ดอร่อย เช่นเดียวกัน ผู้ที่สั่งสมบุญมาน้อย เมื่อประกอบกิจการงานใดๆ ถึงขยันขันแข็งสักปานใด กว่าผลแห่งความดีจะปรากฏ ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก 
            ส่วนผู้ที่สั่งสมบุญมาดีแล้ว เมื่อประกอบกิจการงานใดๆ ผลดีย่อมปรากฏเต็มที่ทันตาเห็น ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้า เหนือกว่าบุคคลทั้งหลายได้อย่างน่าอัศจรรย์ บุญคือสิ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ตั้งแต่ชีวิตมนุษย์ปุถุชน จนถึงพระอรหันต์ บุญนั้นติดตามผู้เป็นเจ้าของไปในภพเบื้องหน้าได้ เป็นเหตุให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ 
             ดังนั้น จึงควรสั่งสมบุญบ่อยๆ ตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆ เพราะบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0027020494143168 Mins