โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2558

พระของขวัญ

สำหรับผู้ร่วมบุญ โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
 

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


การสร้างวิหารทาน เพื่อใช้จัดเตรียมภัตตาหารถวายเป็นสังฆทาน
       การสร้างโรงครัวจัดเป็นมหาทานที่ให้อานิสงส์มาก ที่เรียกว่า วิหารทาน แต่กรณีนี้ ผู้ทำจะได้บุญพิเศษเพิ่มมากไปกว่านั้นอีก เพราะเป็นการ สร้างวิหารที่ใช้เป็นการสร้างวิหารที่ใช้เป็นสถานที่จัดเตรียมภัตาาหารถวายเป็นสังฆทาน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า การถวายสังฆทาน เป็นบุญที่ทำให้ผู้ทำได้บุญมากกว่าการถวายทาน แบบเฉพาะเจาะจงกับพระองค์เองอีก และมากไปกว่านั้น ผู้ทำยังได้บุญจากการเลี้ยงสาธุชนผู้ แสวงบุญที่วัดจำนวนมหาศาลกว่าล้านชีวิตอีกด้วย

 

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


        การสร้างโรงครัวนี้ ถือเป็นการสร้างสถานที่ที่เป็นต้นกำเนิดบุญจากการถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่เพราะเราจะได้บุญกับข้าวทุกเม็ดและกับ ทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงครัวแห่งนี้ ซึ่งบุญนี้เป็นบุญที่มีอานิสงส์มากอย่างที่เราคาดไม่ถึง เพราะอาหารเป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกวัน ดังนั้นผู้ที่มีส่วน ในการสร้างโรงครัวแห่งนี้จะได้บุญอย่างตลอดต่อเนื่องทุกมื้อ ทุกวัน และแม้ละโลกไปแล้ว บุญนี้ก็ยังส่งผลตลอดกาลยาวนาน
 

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


        และหลังทำให้ภาคภูมิใจเถิดว่า"ครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้สร้างโรงครัว เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพระภิกษุสามเณรและสาธุชนกว่าล้านชีวิต" เพราะหากเราพลาดโอกาสไม่ได้ทำบุญนี้ หรือมาทราบข่าวบุญ ภายหลังจากนี้ ก็จะหมดโอกาสได้บุญใหญ่นี้ไป และสามารถทำดีที่สุดได้แค่เพียงการร่วมถวายภัตตาหารและช่วยจัดเตรียมอาหารเท่านั้น
 

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

" หลวงพ่อตั้งใจจะทำมโนปณิธาน ของคุณยายอาจารย์ฯ ของเราให้สมปรารถนา
คือ มาร้อยให้เลี้ยงได้ร้อย มาล้านให้เลี้ยงได้ล้าน
และถ้าครัวนี้สร้างเสร็จสำเร็จบริบูรณ์ เราก็จะเลี้ยงได้ล้านจริง ๆ "

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
26 เมษายน 2558

 

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


อานิสงส์ในการสร้างศาลาโรงฉันจากพระไตรปิฎก
        พระอายาตทายกเถระ เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ซึ่งหลังจากท่านบรรลุธรรมแล้ว ได้ระลึกชาติไปดูการสร้างบุญของตัวท่านเอง แล้วพบว่า มีอยู่ชาติหนึ่ง หลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สิขี ปรินิพพานแล้ว ท่านได้ไปกราบไหว้พระสถูปจนเกิดจิตอันเป็นกุศลแล้วตัดสินใจ "สร้างศาลาโรงฉัน" เพื่อถวายมหาทานตลอดชีวิต ซึ่งท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์นี้ไว้ว่า..."ด้วยบุญนี้ ทำให้เราอยู่ในเทวโลกตลอด ๘ กัป ในกัปที่เหลือเราได้ท่องเที่ยวในสุคติภูมิ บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ยาพิษย่อมไม่กล้ำกลายในกายเรา และศาสตราไม่กระทบกายเรา เราไม่เคยตายในน้ำ นี้เป็นผล แห่งการสร้างศาลาโรงฉันเราปรารถนาฝนเมื่อใด มหาเมฆย่อมยังฝนให้ตกเมื่อนั้น แม้เทวดาทั้งหลายก็เชื่อฟัง นี้เป็นผลแห่งบุญกรรมที่เราได้ทำไว้ เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการถึง ๓๐ ครั้ง ใคร ๆ ย่อมไม่ดูหมิ่นเรา นี้เป็นผลแห่งบุญกรรม ในกัปที่ ๓๑  แต่กัปนี้ เราไม่รู้จักทุคติเลย คุณวิเศษเหล่านี้ คือ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖ เราทำให้แจ้งชัดแล้ว คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ทำเสร็จแล้ว"

เรียบเรียงจาก : ขุ.อป.อ(ไทย)๗๑/๔๐/๑๕๙

 

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ
โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

พระของขวัญโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาคที่ท่านสังกัด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0015735864639282 Mins