พื้นฐานของความสุขและความสำเร็จ

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

พื้นฐานของความสุขและความสำเร็จ


            บัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนกล่าวไว้ว่า บุคคลทั้งหลายล้วนปราถนาความสุขความสำเร็จในชีวิต สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ เพราะอาศัยการประกอบเหตุที่ถูกวิธี ด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา  


            ทานที่ให้ด้วยความเลื่อใสศรัทธา ย่อมเป็นทางมาแห่งโภคทรัพย์สมบัติ เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ศีลที่ตั้งใจรักษา ย่อมส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีผิวพรรณวรรณะผ่องใส เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชน สมาธิภาวนาเมื่อปฏิบัติอยู่เป็นนิตย์ ย่อมทำให้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา 
ทาน ศีล ภาวนา เมื่อปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จะทำให้เกิดดวงบุญ ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ดวงบุญนี้เองคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งมวลในชีวิต บุคคลเข้าถึงฐานะของความเป็นเศรษฐีได้ก็ด้วยอำนาจของบุญ เข้าถึงความเป็นกษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิได้ก็ด้วยอำนาจของบุญ 


            ท่านทานบดีทั้งหลายได้ประกอบเหตุ อันเป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเองอย่างแท้จริง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0016836484273275 Mins