การสั่งสมบุญนำสุขมาให้

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2558

การสั่งสมบุญนำสุขมาให้


            หินแม้ก้อนเล็กย่อมจมน้ำได้ ฉันใด บาปแม้เพียงน้อยที่บุคคลผู้มีคุณความดีน้อย ปกติมีชีวิตอยู่ด้วยใจที่เศร้าหมอง บาปนั้นย่อมนำบุคคลไปสู่อบายได้ ฉันนั้น ตรงกันข้าม หินแม้ก้อนใหญ่วางอยู่บนเรือก็อาจนำข้ามมหาสมุทรไปสู่ฝั่งได้ฉันใด บุคคลที่เคยทำผิดพลาดมาในอดีต เมื่อกลับตัวกลับใจได้ หมั่นสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา แล้วระลึกถึงบุญอยู่เป็นนิตย์ บุญนั้นย่อมนำบุคคลไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ ฉันนั้น


            ท่านทานบดีทั้งหลาย เพราะบุญมีอุปการะมาก เป็นเครื่องป้องกันภัยในอบาย นำไปสู่สุคติโลกสวรรคื เป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า หากบุคคลจะพึงทำบุญ ก็ควรทำบุญนั้นบ่อยๆ ควรทำความพอใจในบุญนั้นเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม๑ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 Total Execution Time: 0.0019075830777486 Mins