คนเราเลือกเกิดได้

วันที่ 09 ตค. พ.ศ.2558

คนเราเลือกเกิดได้


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า คนเรานี้เลือกเกิดได้ โอกาสที่เราจะเลือกเกิดนี้มีอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้โอกาสนั้นหรือไม่ ถ้าเราไม่ใช้โอกาสนั้น เวลามาเกิดเป็นผู้มีฐานะยากจน เราจะได้ยินแต่ถ้อยคำปลอบใจว่า คนเราเลือกเกิดไม่ได้ และก็ให้กำลังใจต่อว่า แต่เราเลือกเป็นได้ 


             เพราฉะนั้นเพื่อไม่ให้เราได้ยินคำนั้น ขณะนี้เรามีโอกาสเลือกเกิดได้ เมื่อขณะสมัยมาถึงทักขิไณยบุคคลมีอยู่ พระพุทธศาสนามีอยู่ พระรัตนตรัยมีอยู่ เราซึ่งเป็นทายกทายิกา ( ผู้ให้ทาน ) มีความพร้อม มีวัตถุทาน มีศรัทธา พึงทำในตอนนี้ แล้วเราจะเลือกเกิดได้ ถ้าอยากเลือกเกิดมาในตระกูลเศรษฐีเช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี หรือมหาอุบาสิกาวิสาขา มหาเศรษฐีผู้เป็นเลิศในการให้ทาน จงหมั่นบริจาคทาน 


             ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ ชื่อว่า มาออกแบบชีวิตอันงดงามให้แก่ตนเอง. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0026895006497701 Mins