ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็ว

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็ว


            พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลที่ปฏิบัติลำบาก บรรลุได้เร็วก็มี บรรลุได้ช้าก็มี บุคคลที่ปฏิบัติสะดวก บรรลุได้เร็วก็มี บรรลุได้ช้าก็มีในบรรดาบุคคลเหล่านี้ บุคคลที่ปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วเป็นเลิศ


            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย เคยให้โอวาทไว้ว่า บุคคลที่ปฏิบัติลำบาก เพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลและรักษาศีลมาน้อย บรรลุได้ช้าเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามาน้อยส่วนบุคคลที่ปฏิบัติสะดวกเพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลและรักษาศีลมามาก บรรลุได้เร็วเพราะปฏิบัติสมาธิภาวนามามาก 


            การให้ทานจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตในทางโลก แม้ชีวิตในทางธรรม คือผู้ปรารภความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ก็ต้องอาศัยทานกุศลที่ตนได้เคยสั่งสมเอาไว้


            ท่านทานบดีทั้งหลาย ทานกุศลที่กระทำเอาไว้ ย่อมแปรเปลี่ยนเป็นบุญ ติดตามไปในภพเบื้องหน้า บุญอยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จทั้งชีวิตในทางโลก และชีวิตในทางธรรม. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.0013500332832336 Mins