เทวดาข่มเทวดา

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2558

เทวดาข่มเทวดา


            ในสมัยพุทธกาลพระราชโอรส ๒ พระองค์ องค์หนึ่งเกิดจากพระครรภ์ของพระอัครมเหสี บรรทมอยู่ใต่เศวตฉัตร อีกองค์หนึ่งเกิดจากท้องของหญิงรับใช้นอนอยู่ในที่นอนต่ำกว่า ทารกทั้ง ๒ มีปัญญามาก สนทนากันตั้งแต่เยาว์วัย


            พระราชธิดาสุมนาทรงสดับ จึงนำความนี้ไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสว่า ในอดีตพระราชโอรสทั้ง ๒ พระองค์ เคยบวชเป็นพระภิกษุ ในสมัยพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชโอรสที่เกิดใต้เศวตฉัตร ในอดีตเป็นพระภิกษุผู้ชอบให้ทาน ส่วนพระโอรสที่นอนอยู่ในที่ต่ำกว่าในอดีตเป็นพระภิกษุที่ไม่ให้ทาน แล้วตรัสต่อไปว่า


            ผู้ให้ทานแม้เกิดเป็นเทวดาย่อมข่มเทวดา ผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ ๕ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยคือความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ ท่านทานบดีทั้งหลาย การให้ทานเป็นที่มาแห่งความสุขความสำเร็จของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 

 Total Execution Time: 0.0011906822522481 Mins