บุญทำให้อายุยืนและอายุสั้น

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2558

บุญทำให้อายุยืนและอายุสั้น


             พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลผู้มีความกตัญญู กตเวที เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเมื่อผู้มีความกตัญญู มาตามระลึกถึงบุพการี ผู้เคยมีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ย่อมทำบุญอุทิศไปให้


            บุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ครั้นละโลกไปแล้วไปสู่เทวโลก เมื่อได้รับบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้ ย่อมทำให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ ยศ และอธิปไตย คือความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์ บุญทำให้อายุยืนดังนี้


            ส่วนบุคคลที่ประพฤติผิดพลาด ครั้นละโลกไปแล้วไปสู่อบาย ต้องทนทุกข์จากการถูกทัณฑ์ทรมานอยู่ในยมโลกเมื่อได้รับบุญที่ญาติมิตรอุทิศไปให้  บุญนี้จะไปตัดรอนวิบากกรรมให้ทุเลาลง ที่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อย ที่ทุกข์น้อยก็พ้นทุกข์ หมายถึงระยะเวลาในการรับทัณฑ์ทรมานลดลงบุญทำให้อายุสั้นดังนี้


            บุญจึงมีอุปการะมาก เป็นที่พึ่งของสรรพชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ท่านทานบดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญกุศลและอุทิศให้หมู่ญาติมิตรในวันนี้ ชื่อว่า เป็นผู้มีความกตัญญู รู้อุปการคุณของบุพการี เป็นแบบอย่างอันดีงามแก่อนุชนที่ตามมาในภายหลัง. 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " ร่าเริงบันเทิงใจ ด้วยสัมโมทนียกถา เล่ม ๒ "

พระไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล และคณะ 

 

 Total Execution Time: 0.012409015496572 Mins