บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา พร้อมคำแปล

วันที่ 19 ตค. พ.ศ.2558

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา


บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา
 

วีดีโอบทแผ่เมตตา อัปปมัญญา


      อะหัง อะเวโร โหมิ / อัพยาปัชโฌ โหมิ / อะนีโฆ โหมิ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

      มะมะ มาตาปิตุ / อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ / สะพรัหมะจาริโน จะ / อะเวรา โหนตุ / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ / 

      อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยคิโน / อะเวรา โหนตุ  / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ /

      อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขู / สามะเณรา จะ / อุปาสะกา อุปาสิกาโย จะ / อะเวรา โหนตุ / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ /

      อัมหากัง จะตุปัจจะยะทายะกา / อะเวรา โหนตุ / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

      อัมหากัง อารักขา เทวาตา / อิมัสมิง วิหาเร / อิมัสมิง อาวาเส / อิมัสมิง อาราเม / อารักขา เทวะตา / อะเวรา โหนตุ / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

      สัพเพ สัตตา / สัพเพ ปาณา / สัพเพ ภูตา / สัพเพ ปุคคะลา / สัพเพ อัตตะภะวะปะริยาปันนา / สัพพา อิตถิโย / สัพเพ ปุริสา / สัพเพ อะริยา / สัพเพ อะนะริยา / สัพเพ เทวา / สัพเพ มะนุสสา / สัพเพ วินิปาติกา / อะเวรา โหนตุ / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ทุกขา มุจจันตุ / ยะถา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ / 

      กัมมัสสะกา / ปุรัตถิมายะ ทิสายะ / ปัจฉิมายะ ทิสายะ / อุตตะรายะ ทิสายะ / ทักขิณายะ ทิสายะ ปุระถิมายะ อะนุทิสายะ / ปัจฉิมายะ อะนุทิสายะ / อุตตะรายะ อะนุทิสายะ / ทักขิณายะ อะนุทิสายะ / เหฎฐิมายะ ทิสายะ / อุปาริมายะ ทิสายะ / สัพเพ สัตตา / สัพเพ ปาณา / สัพเพ ภูตา / สัพเพ ปุคคะลา / สัพเพ อัตตะภะวะปะริยาปันนา / สัพพา อิตถิโย / สัพเพ ปุริสา / สัพเพ อะริยา / สัพเพ อะนะริยา / สัพเพ เทวา / สัพเพ มะนุสสา / สัพเพ วินิปาติกา / อะเวรา โหนตุ / อัพยาปัชฌา โหนตุ / อะนีฆา โหนตุ / สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

ทุกขา มุจจันตุ / ยะถา ลัทธะสัมปัตติโต มา วิคัจฉันตุ / 

      กัมมัสสะกา / อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ / อะโธ ยาวะ อะวิจิโต / สะมันตา จักกะวาเฬสุ / เย สัตตา ปะฐะวีจารา / อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ / นิททุกขา จะ นุปัททะวา /

      อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ / อะโธ ยาวะ อะวิจิโต / สะมันตา จักกะวาเฬสุ / เย สัตตา อุทะเก จารา / อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ / นิททุกขา จะ นุปัททะวา /

      อุทธัง ยาวะ ภะวัคคา จะ / อะโธ ยาวะ อะวิจิโต / สะมันตา จักกะวาเฬสุ / เย สัตตา อากาเส จารา / อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ / นิททุกขา จะ นุปัททวา 

 


 

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา

คำแปลบทแผ่เมตตาอัปปมัญญา


      ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด /

      ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า / ครูอาจารย์ และญาติมิตร / และผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง / จงเป็นผู้ปราศจากเวร / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด /

      ขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้ / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด /

      ขอให้พระภิกษุทุกรูปที่อยู่ในอารามแห่งนี้ / สามเณร / อุบาสก และอุบาสิกา / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด /

      ขอให้ท่านทานบดีผู้ให้ปัจจัย 4 แก่ข้าพเจ้า / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด /

      ขอให้เหล่าเทวดาผู้อารักขาข้าพเจ้า / เทวดาผู้รักษา / ในวิหารแห่งนี้ / ในอาวาสแห่งนี้ / ในอารามแห่งนี้ / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด /

      ขอให้สรรพสัตว์ / สิ่งมีชีวิต / ภูต / บุคคล / ผู้มีอัตภาพ / สตรี / บุรุษ / พระอริยเจ้า / ปุถุชน / เทวดา / มนุษย์ / สัวต์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง / จงเป็นผู้ปราศจากเวร / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตน / ให้พ้นจากความทุกข์ / อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว / 

      ขอให้สรรพสัตว์ / สิ่งมีชีวิต / ภูต / บุคคล / ผู้มีอัตภาพ / สตรี / บุรุษ / พระอริยเจ้า / ปุถุชน / เทวดา / มนุษย์ / สัวต์นรกเปรตอสุรกายทั้งปวง / ที่มีกรรมเป็นของตน / ในทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) / ในทิศปัจฉิม (ทิศตะวันตก) / ในทิศอุดร (ทิศเหนือ) / ในทิศทักษิณ (ทิศใต้) / ในทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) / ในทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) / ในทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) / ในทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) / ในทิศเบื้องล่าง / ในทิศเบื้องบน / จงเป็นผู้ปราศจากเวร / ปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ / มีความสุข รักษาตน / ให้พ้นจากความทุกข์ / อย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้มาแล้ว / 

      ขอให้วัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตน / ที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหม / ที่อยู่ล่างจนไปถึงอเวจีมหานรก / ในจกรวาลโดยรอบ / ที่ท่องเที่ยวไปบนแผ่นดิน / จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย /

      ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหม / ที่อยู่ล่างไปจนถึงอเวจีมหานรก / ในจักรวาลโดยรอบ / ที่ท่องเที่ยวไปในน้ำ / จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตราย /

      ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงภวัคคพรหม / ที่อยู่ล่างไปจนถึงอเวจีมหานรก / ในจักรวาลโดยรอบ / ที่ท่องเที่ยวไปในอากาศ / จงปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน / ปราศจากทุกข์ และอุปัทวันตรายทั้งสิ้นเทอญ

 


 

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

1. สุขัง สุปะติ    ผู้แผ่เมตตาย่อมหลับเป็นสุข
2. สุขัง ปฏิพุชฌะติ   ผู้แผ่เมตตาย่อมตื่นเป็นสุข
3. นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ    ผู้แผ่เมตตาย่อมไม่ฝันร้าย
4. มะนุสสานัง ปิโย โหติ      ผู้แผ่เมตตาย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
5. อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ     ผู้แผ่เมตตาย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
6. เทวะตา รักขันติ            เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา
7. นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ         ไฟ ยาพิษ หรือษัสตรา ย่อมทำอันตรายไม่ได้
8. ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ          จิตย่อมเป็นสมาธิได้เร็ว
9. มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ          ผิวหน้าย่อมผ่องใส
10. อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ     ผู้แผ่เมตตาย่อมเป็นผู้ไม่หลงตาย
11. อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรัหมะโลกูปะโค โหติ           ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก

 

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา

บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา


**อ้างอิงจาก http://www.dmc.tv **

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.028556601206462 Mins