คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเกิดความเสื่อม

วันที่ 31 ตค. พ.ศ.2558

 คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเกิดความเสื่อม

หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส.
 คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเกิดความเสื่อม

 

  วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ. คนพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียร  

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโกวูปจียติ. 
ค่อย ๆ เก็บรวบรวมทรัพย์ ดังปลวกก่อจอมปลวก  

 

ยงฺกิญฺจิ สถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ. 
การงานใด ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก

 

รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ.
 พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง 

 

 น นิกตฺยา ธนํ หเร.
 ไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง

 Total Execution Time: 0.001129949092865 Mins