พระอาทิตย์ย่อมรุ่งเรืองในกลางวัน

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2558

พุทธพจน์เตือนใจ 

           "พระอาทิตย์ย่อมรุ่งเรืองในกลางวัน พระจันทร์ย่อมส่องสว่างในกลางคืน พระราชาผู้ประดับประดาแล้ว ย่อมทรงรุ่งเรือง พราหมณ์ผู้เพ่งเพียรอยู่เป็นนิตย์ ย่อมรุ่งเรือง ส่วนพระพุทธเจ้า ย่อมทรงรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน" ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

 

             ท้องฟ้าเป็นที่รวมประชุมของดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์และหมู่ดาว มหาสมุทรเป็นที่รวมของแม่น้ำทุกสาย ฉันใด พระพุทธเจ้าผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยธรรมรังสีตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ก็ทรงเป็นที่รวมลงแห่งคุณธรรม ความดีงามทั้งหลาย เป็นต้นบุญต้นแบบของผู้แสวงหาหนทางไปสวรรค์และนิพพาน ฉันนั้น การบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า จึงเป็นการยาก การได้พบพระพุทธเจ้า ก็เป็นการยากเช่นกัน ผู้มีโอกาสได้พบหรือได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ เทวดา หรือสัตว์เดียรัจฉาน นับว่าเป็นผู้มีโชคอย่างมหาศาล เพราะการได้พบและได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์นั้น หมายถึงได้พบหนทางไปสู่สวรรค์และนิพพาน

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 Total Execution Time: 0.011009832223256 Mins