อรหัง

วันที่ 17 พค. พ.ศ.2548

 

 

         อรหัง แปลโดยทั่วไปว่า พระอรหันต์ เป็นพระนามของพระพุทธเจ้าและเป็นบทพุทธคุณบทหนึ่งในจำนวน 9 บท

อรหัง ท่านให้ความหมายไว้ 5 นัย คือ

นัยที่ 1 หมายความว่า ผู้ไกลจากกิเลส คือทรงละกิเลสได้หมดแล้ว

นัยที่ 2 หมายความว่า ผู้กำจัดอริได้แล้ว คือทรงกำจัดข้าศึกกิเลสได้แล้ว

นัยที่ 3 หมายความว่า ผู้หักซี่กำของวงล้อสังสารวัฏได้แล้ว ด้วยขวานคือพระญาณ

นัยที่ 4 หมายความว่า ผู้ควรแก่ปัจจัย 4 และการบูชาอันวิเศษทั้งหลาย

นัยที่ 5 หมายความว่า ผู้ไม่มีที่ลับ คือ ไม่มีที่ลับในการทำบาป

 

 Total Execution Time: 0.018896901607513 Mins