อยู่ใกล้บัณฑิต

วันที่ 05 ธค. พ.ศ.2558

อยู่ใกล้บัณฑิต

 

ยาวชีวมฺปิ เจ พาโล ปณฺฑิตํ ปยิรุปาสติ น โส ธมฺมํ วิชานาติ ทพฺพิ สูปรสํ ยถา ฯ

ถึงจะอยู่ใกล้บัณฑิต เป็นเวลานานชั่วชีวิต คนโง่ก็หารู้จักความดีไม่ เหมือนทัพพีไม่รู้รสแกง .

Though through all his life A fool associates with a wise man He yet understands not the Dharma As the spoon the flavour of soup.

 Total Execution Time: 0.0042028347651164 Mins