ทำพระนิพพานให้แจ้ง

วันที่ 07 มค. พ.ศ.2559

ทำพระนิพพานให้แจ้ง

 

    มีที่ไหนในโลกบ้างที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึง? ไม่มี
    ทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวช? จะหาที่ที่ทุกข์เข้าไปไม่ถึง
    แล้วพบไหม? พบแล้ว
    แล้วที่นั้นอยู่ที่ไหน? นิพพาน
    แล้วนิพพานอยู่ที่ไหน? นั่นซี จึงต้องมาศึกษาเรื่องนี้กัน

 

      นิพพาน แปลว่า ความดับ คือดับกิเลส ดับทุกข์ นิพพานแปลว่า ความพ้น คือ พ้นทุกข์ พ้นจากภพสาม และยังแปลได้อีกหลายอย่าง โดยความหมายนิพพาน หมายความได้ 2 นัยยะใหญ่ๆ คือ
1. สอุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานเป็น ได้แก่นิพพานของพระอริยเจ้า ผู้ละกิเลสได้แล้ว แต่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อทำประโยชน์แก่สัตว์โลกต่อไป
2. อนุปาทิเสสนิพพาน คือ นิพพานตาย ได้แก่ นิพพานของพระอริยเจ้า ผู้หมดกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง และขันธ์ 5 ก็แตกสลายด้วย หมดภาวะแห่งการสืบต่อทางร่างกายและจิตใจ เป็นธรรมขันธ์ล้วนๆ

    พระนิพพานอยู่ที่ไหน? ในกายมนุษย์ มีธรรมภายใน ในธรรมภายในมีนิพพาน

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม

 Total Execution Time: 0.0010190010070801 Mins