พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศเนปาล

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2559

พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ ประเทศเนปาล
พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ในโครงการบรรพชาสามเณรเนปาล ๑๕๐ รูป
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ถึง วันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ประเทศเนปาล

 

 Total Execution Time: 0.0018685817718506 Mins