เสียดาย...คนเป็นไม่ได้อ่าน!!!

วันที่ 29 มค. พ.ศ.2559

 

เสียดาย...คนเป็นไม่ได้อ่าน!!!

 

เสียดาย...คนเป็นไม่ได้อ่าน!!!

 

.....เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มจำความได้ว่า คนเกิดมาก็มาตัวเปล่า ตายแล้ว ก็เอาอะไรไปไม่ได้...ต่อมา ได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่เล่าใน รร.อนุบาลฝันในฝันวิทยาว่า คนตายแล้ว ฝากข้อความมาถึงครอบครัว และญาติมิตร ทำให้รู้ว่า ที่ได้ยินได้ฟังมานั้น ถูกเฉพาะแค่กายหยาบ ที่เอาไปฌาปนกิจ แต่กายละเอียดที่ไปเกิด ไม่ได้ไปตัวเปล่าสิ่งที่ติดตามตัว เมื่อตายไปแล้ว และติดตามตัว เมื่อกลับมาเกิด


มีอย่างน้อย 6 ประการ คือ 

 

1.บุญ เกิดจากผลของการทำกรรมดี เช่น การให้ทาน ทำให้มีโภคสมบัติ  รักษาศีล ทำให้รูปกายงดงาม แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน การเจริญสมาธิภาวนา ทำให้มีปัญญามาก เป็นต้น

 

2.นิสัย เกิดจากการย้ำคิด ย้ำพูด และย้ำทำ จนติดเป็นนิสัย ภาษาพระเรียกว่า "จริต" เช่น ราคจริต โทสจริต โมหจริต วิตกจริต ศรัทธาจริต พุทธจริต เป็นต้น

 

3.สายบุญ & ความผูกพัน ฝ่ายบุญกุศล เช่น คู่บุญคู่บารมี ฝ่ายบาปอกุศล เช่น คู่กรรมคู่เวร เป็นต้น

 

4.วิบากกรรม เกิดจากผลของการทำกรรมชั่ว เช่น วิบากกรรมฆ่าสัตว์ ทำให้อายุสั้น วิบากกรรมของความตระหนี่ ทำให้ลำบากยากจน วิบากกรรมของการดื่มน้ำเมา ทำให้เป็นคนบ้า ปัญญาอ่อน เป็นต้น

 

5.ความเสื่อมนำไปสู่ความตาย เพราะสรรพสิ่งที่เกิดอยู่ในภพ ล้วนตกอยู่ในอำนาจของกฎไตรลักษณ์ คือ แปรปรวนไม่คงที่ ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ และไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ทำให้สรรพสิ่งผุพัง ถ้าเป็นคนก็เกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นต้น แม้ความเสื่อมจะติดตัวไป แต่ทำให้แก่ช้า หน้าอ่อน แข็งแรง อายุยืนได้

 

6.กิเลส เป็นธาตุละเอียดที่สกปรก นอนเนื่องอยู่ในใจของสรรพชีวิตมานาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็น จึงตรัสแยกแยะกิเลสเป็น 3 ตระกูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

 

ทั้ง 6 ประการนี้ เป็นอย่างน้อยที่ติดตามตัวไปเกิด มาเกิด

กำไรของชีวิตจึงอยู่ตรงที่ว่า แต่ละวันที่ผ่านไป จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ก่อนที่จะละสังขาร...

 

1. ถ้ามีบุญติดตัวไปได้มาก เป็นโอกาส มีบุญน้อย เป็นวิกฤต (อันตราย)

2. ถ้าฝึกนิสัยดีๆ ติดตัวไปได้มาก เป็นโอกาส มีนิสียไม่ดีติดตัวไป เป็นวิกฤต

3. มีความผูกพันกับคนมีบุญมากๆ เป็นโอกาส มีคนผูกพันกับคนพาล มีคนผูกเวรเป็นวิกฤต

4. มีวิบากกรรมชั่วมาก เป็นวิกฤต มีวิบากกรรมชั่วน้อย เป็นโอกาส

5. สั่งสมบุญที่ทำให้แก่ช้า หน้าอ่อน อายุยืน เช่น ให้อาหาร&น้ำ ให้เครื่องนุงห่ม ยารักษาโรค ให้ชีวิตเป็นทาน เป็นโอกาส แต่สั่มสมบาปทำให้อายุสั้น เป็นวิกฤต

6. ถ้าขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงได้ เป็นโอกาส ถ้ากิเลสหนาแน่น เป็นวิกฤต

 

.....เสียดายแทนคนที่ตายไปแล้ว แม้แก้ไขอะไรไม่ได้ ก็ยังกรุณามาบอก คนเป็นนี่ซิ ถ้ายังคิดว่า ตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้... 

 

เฮ่อ... เสียดาย...คนเป็นไม่ได้อ่าน!!!

พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010450522104899 Mins