โอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา 59

วันที่ 19 กพ. พ.ศ.2559

 

โอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา 59

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

           มอบโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา 59 ใจความว่า เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชามาบรรจบครบรอบอีก
วาระหนึ่ง ในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่ง ปีนี้ตรงกับ วันที่ 22 กุมภาพันธ์
          อาตมภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้น้อมนําหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประทานในท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 องค์ ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดแนะ มาพิจารณาศึกษา แล้วน้อมนํามาประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและสังคม หลักธรรมดังกล่าว เรียกว่า โอวาทปาฏิโมกข์ ประกอบด้วยหลักการ 3, อุดมการณ์ 4, และวิธีการ 6

 

ในปีนี้ จะกล่าวถึงหลักการ 3 ประการ ได้แก่
1. การไม่กระทําบาปทุกชนิด 
2. การทําความดีให้ถึงพร้อม 
3. การชําระจิตใจให้บริสุทธิ์

     

   การไม่ทําบาปเป็นเบื้องต้นแห่งการทําความดี ความดีที่สมบูรณ์เต็มที่ย่อมเป็นปัจจัย ส่งผลให้การชําระจิตใจบริสุทธิ์เกิดขึ้นตามมา

          อาตมภาพ ขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้น้อมนําหลักศีล 5 อันเป็นเบื้องต้นแห่ง การไม่กระทําบาปทั้งปวง มาปฏิบัติ ด้วยการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดใน กาม ไม่กล่าวเท็จ และไม่ดื่มสุราสิ่งเสพติดให้โทษ

           น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอัน ประเสริฐ ขอประโยชน์สุขแห่งประชาชน และสันติสุขแห่งประเทศชาติ จงบังเกิดมีแก่ แผ่นดินและปวงชนชาวไทย สิ้นกาลนานเทอญฯ ขอเจริญพร

 

 

 

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

 

 

Total Execution Time: 0.02354953289032 Mins