พิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 09 มีค. พ.ศ.2559

พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกถึงบุญ
พิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา
บนที่ดินตรงข้ามวัดปากน้ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

 

พระของขวัญพิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา บนที่ดินตรงข้ามวัดปากน้ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระของขวัญพิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา บนที่ดินตรงข้ามวัดปากน้ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ส่วนยอดทรงกลมสีทองรองรับด้วยพานสวรรค์เป็นที่บรรจุเกศาธาตุของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ทั้ง 8 ทิศของวิหารมีประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ต่างชนิดอยู่หน้าทางเข้าเพื่อเป็นทวารบาล
ภายในวิหารประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่


    อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินบางปลานี้จะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย..ซึ่งเป็นบุคคลผู้ควรบูชาหาได้ยากในโลก

       ที่แห่งนี้เอง...ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้มีพยานในการบรรลุธรรม...พระภิกษุสงฆ์ 3 รูป..ฆราวาส 5 คน..เป็นผู้ยืนยันว่าสิ่งที่ท่านรู้เห็นธรรมมะและมาเทศน์สอนมีผู้เห็นธรรมตามที่ท่านเห็น....และนับจากนั้น..หลวงปู่ท่านก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธองค์เรื่อยมา...

  อนุสรณ์สถานแห่งนี้..นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงคุณธรรม ความกตัญญูของเหล่าศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกแล้ว  ยังจะเป็นทางมาแห่งบุญแก่มหาชนทั้งหลาย เหมือนดั่งได้เปิดประตูสวรรค์ ให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งปวง...

     สาธุชนจากทั่วโลกจะได้มานั่งสมาธิเจริญภาวนา เพื่อรำลึกถึงการบังเกิดขึ้นของมหาปูชนียาจารย์ เป็นอนุสรณ์สถานแห่ง การเชื่อมโยงสายบุญให้กับคนทั่วโลก ให้ได้ศึกษาการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ...เพื่อบรรลุสู่ จุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน       ชีวิตของเราจะได้ตอกย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมี ตามติด พระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความหนักแน่น มั่นคง ไม่คลอนแคลน และ อธิษฐานตอกย้ำตามติดพระเดชพระคุณหลวงปู่ สร้างบารมีไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

     เมื่ออนุสรณ์สถาน พระมงคลเทพมุนีแห่งนี้ก็จะสำเร็จอย่างสมบูรณ์ สถานที่แห่งนี้จักเป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญและ เป็นประจักษ์พยานแห่งการบังเกิดขึ้นในมโนปณิธานของพระผู้ปราบมาร...
 
     มหาชนทั้งหลายจะหลั่งไหลมาที่นี่ เพื่อรำลึกถึงท่าน และสร้างความตื่นตัวในการประพฤติปฏิบัติธรรม ตามท่าน เพื่อเปลื้องตนเองออกจาก การเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร ดังคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า

     "มนุษย์ยังไม่เบิกตา ยังหลับตาอยู่มาก มนุษย์ ยังไม่ตื่น ยังหลับตาอยู่มากนัก ถ้ามนุษย์ได้เห็นธรรมกาย มนุษย์คนนั้นตื่นขึ้นและไม่หลับแล้ว ถ้ามนุษย์ใดยังไม่เห็นธรรมกาย ยังไม่เป็นธรรมกาย มนุษย์นั้นยังหลับอยู่ มารยังกดหลับอยู่ ยังไม่ตื่นเลย บางทีตายเสียชาติหนึ่ง ยังไม่ตื่นเลย"

     และเมื่อมนุษย์ทุกคนได้มาปฏิบัติธรรม จนได้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน สายบุญอันไม่มีประมาณจะหลั่งไหล มาจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของผู้ร่วมสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา..ปฐมเจดีย์แห่งการเผยแผ่วิชชาธรรมกาย...ตราบสิ้นกาลนาน...

 

พระของขวัญพิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา บนที่ดินตรงข้ามวัดปากน้ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประติมากรรมสัตว์ป่าหิมพานต์ ประจำทางขึ้นทั้ง 8 ทิศของ"เจดีย์บรรจุเกศาธาตุพระผู้ปราบมาร"
1.นาคราชสีห์ (อยู่ประตูหน้าทางเข้า)
2.พญานาควิรูปักษ์ (สีทอง)
3.พญานาคฉัพพยาปุตตะ (สีรุ้ง)
4.ติณณราชสีห์
5.บัณฑุราชสีห์
6.ไกรสรราชสีห์ (เป็นราชาของราชสีห์ทั้งในโลกมนุษย์และป่าหิมพานต์)
7.พญานาคเอราปถะ(สีเขียว)
8.คชสีห์

 

พระของขวัญพิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา บนที่ดินตรงข้ามวัดปากน้ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

อานิสงส์การสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

1.ผู้ให้สถานที่ขึ้นชื่อว่าให้ทุกสิ่ง ซึ่งบุญกุศลที่เกิดจากการให้ทุกสิ่ง จะทำให้สมบูรณ์พร้อมทุกด้านอย่างง่าย ๆ 

2.เมื่อไปเกิดในภพชาติใด จะปลอดกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัย เพราะจะมีที่อยู่อาศัยอันประณีตบังเกิดขึ้นไว้รอท่า อีกทั้งที่อยู่อาศัยยังอยู่ในทำเลดีและอยู่ในปฏิรูปเทส 4 ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการสร้างบารมี เพราะได้สร้างเหตุเอาไว้ในภพชาตินี้

3.จะมีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ สามารถบรรลุธรรมเข้าถึงพระนิพพาน และที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่าย

4.ผู้สร้างจะเกิดในตระกูลสูง เข้าถึงฐานะอันสูงส่ง เป็นที่เคารพ นับถือ เกรงใจของเหล่ามนุษย์และเทวา เพราะได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาซึ่งถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

5.ผู้สร้างจะมีบุตร บริวาร ที่มีความเคารพ กตัญญู อยู่ในโอวาท เพราะได้ถวายทานด้วยความเคารพและกตัญญูต่อมหาปูชนียาจารย์

6.ผู้สร้างจะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ เพราะได้สร้างมหากาลทานที่ประกอบด้วยปัญญา บูชาผู้ที่มีปัญญา ที่ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

7.ผู้สร้างจะเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ เกิดในดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง เพราะได้สร้างเหตุแห่งความเจริญไว้ในพระพุทธศาสนา

8.หลังจากละโลกแล้วจะได้ไปเสวยทิพยสมบัติถึงพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขและอธิปไตยอันไม่มีประมาณ

9.เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีได้โดยง่าย ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันมากมาย เพราะได้บริจาคทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนา และเนื้อนาบุญอันเลิศ

                                                                          ฯลฯ
 

 

พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญสร้าง
อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

พระของขวัญพิธีตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา บนที่ดินตรงข้ามวัดปากน้ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม  วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

สอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานภาคที่ท่านสังกัด หรือ โทร.02-831-1000

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011628309885661 Mins