สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันที่ 22 มีค. พ.ศ.2559

 

สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
           “ภิกษุใด ยังหนุ่มยังแน่น พากเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนา  ภิกษุนั้น ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอก สว่างอยู่ ฉะนั้น” ขุททกนิกาย ธรรมบท
 
               สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่ออุทิศตนบวชเข้ามาในอาณาจักรแห่งธรรมแล้ว ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติ วรรณะ หรือตระกูลที่แตกต่างกันเพียงไร  หากมุ่งมั่นฝึกฝนอบรมตน เพื่อทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นจากใจแล้ว  จะได้รับการยอมรับนับถือ เป็นที่เคารพยกย่องเหมือนๆ กัน  เพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยม บวชมาก็เพื่อจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถิตสถาพรตลอดไป

     

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0057170669237773 Mins