ความเคารพ คือความตระหนักซาบซึ้ง
...อ่านต่อ
"สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ" รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
...อ่านต่อ
ในสมรภูมิรบ หากทหารอยู่ในหลุมหลบภัย
...อ่านต่อ
เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ
...อ่านต่อ
ทอดกฐินประเทศเพื่อนบ้าน7 ประเทศ วัดละบาท 14 วัด 14 บาท
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ตรัสบอกพระอานนท์ว่า "ดูก่อนอานนท์ เราไม่กล่าวว่า ปาฏิปุคคลิกทาน
...อ่านต่อ
การสร้างบุญบารมีเป็นหน้าที่ของทุกๆ คนที่ต้องทำ และสามารถทำได้ทุกๆ วาระ
...อ่านต่อ
ความสุขและความสำเร็จเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา มนุษย์ต่างดิ้นรน ขวนขวาย
...อ่านต่อ
เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี
...อ่านต่อ
มหาสมุทรจึงเป็นศูนย์รวมของสายน้ำที่ไหลมาจากยอดเขาที่ไกลแสนไกล ห้วงน้ำคือบุญก็เช่นกัน
...อ่านต่อ
ควรทำวันและคืนไม่ให้เปล่าประโยชน์ จะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปแล้ว
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนากว่าจะบังเกิดขึ้นมาในโลกนี้ยากแสนยาก จะต้องอาศัยพระโพธิสัตว์ผู้มีใจใหญ่
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเป็นกรณียกิจ กิจที่ควรกระทำอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลกนั้น ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เพราะพระภายในมี อยู่แล้วในตัว
...อ่านต่อ
เมื่อได้ถวายทานในหมู่แห่งภิกษุผู้ปฏิบัติตรง ย่อมได้ผลอันไพบูลย์
...อ่านต่อ
สมบัติในโลกนี้ บังเกิดขึ้นมาก็เป็นเพียงเครื่องอาศัยสำหรับเอาไว้ใช้สร้างบารมี ไม่ใช่มีไว้เพื่อยึดติด
...อ่านต่อ
"ผู้มีขันติ ชื่อว่านำประโยชน์มาให้ ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น ผู้มีขันติ ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน"
...อ่านต่อ
“ไม่ใช่ว่าลูกทั้งสองเป็นที่เกลียดชังของเรา ไม่ใช่ว่ามัทรี ไม่เป็นที่รักของเรา พระสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า
...อ่านต่อ
บุคคลผู้กตัญญูกตเวที เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก” ทุลลภสูตร อังคุตตรนิกาย ผู้ที่มีความกตัญญูคือรู้คุณของบุพการีชน และกตเวที
...อ่านต่อ
 “เมื่อยามคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า  เมื่อยามประชุมปรึกษา ย่อมต้องการคนหนักแน่น  เมื่อยามมีข้าวน้ำ ย่อมต้องการคนที่รัก
...อ่านต่อ
“นรชนพึงสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งอวัยวะอันประเสริฐ เมื่อจะรักษาชีวิตเอาไว้ พึงสละอวัยวะ เมื่อคำนึงถึงธรรม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล