พุทธพจน์เตือนใจ 

วันที่ 17 สค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

 

 

 

พุทธพจน์เตือนใจ 
 
     “ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ   ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ" บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า (ขุททกนิกาย ธรรมบท)

      สมบัติในโลกนี้ บังเกิดขึ้นมาก็เป็นเพียงเครื่องอาศัยสำหรับเอาไว้ใช้สร้างบารมี ไม่ใช่มีไว้เพื่อยึดติด เพราะทรัพย์หยาบๆ ในโลกนี้ ไม่สามารถที่จะนำติดตัวไปได้ในตอนที่เราละจากโลกนี้ไปแล้ว  มีเพียงทรัพย์ละเอียดคือบุญเท่านั้น ที่จะติดตามตัวเราไปได้ทุกหนทุกแห่งเหมือนเงาตามตัว เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ ให้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องอำนวยความสะดวกในการสร้างบารมี เราจะได้มุ่งไปแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของชีวิต คือการสร้างบารมีเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
 

   "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี" 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.025786602497101 Mins