ขันติเป็นคุณธรรม อย่างยิ่ง

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

ขันติเป็นคุณธรรม อย่างยิ่ง

 

พุทธพจน์เตือนใจ

 

....."ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยความอดทนย่อมไม่หลงทำกาละ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์" อขันติสูตร

 

.....ความอดทน คือการรักษาสภาวะของใจให้เป็นปกติ ไม่ว่าจะกระทบกับสิ่งที่พึงปรารถนา หรือไม่พึงปรารถนาก็ตาม การสร้างบารมีในยุคสมัยที่กัปกำลังไขลงนี้ จำเป็นต้องอาศัยขันติเป็นพื้นฐาน ใจต้องมั่นคง หนักแน่น ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจกิเลสฝ่ายต่ำ มนุษย์ส่วนใหญ่มักปล่อยใจไปตามกระแสกิเลสจนเคยชิน ทำให้ชีวิตหลังความตายต้องพลัดตกไปเสวยทุกข์ทรมานในอบายกันมาก แต่ถ้าหากมีขันติธรรม ยกใจให้สูงขึ้นกว่ากิเลสเหล่านั้น ดำรงตนประดุจภูเขาที่ไม่หวั่นไหว ไม่โอนเอนตามแรงลมที่ถาโถมกระหน่ำ เข้าใส่ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ชีวิตหลังความตายย่อมจะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป ความอดทนอาจจะกล้ำกลืน แต่มีความหวานชื่นเป็นผล นอก จากนี้พระพุทธองค์ยังตรัสยกย่องขันติธรรมว่า ยกเว้นปัญญาแล้ว เราตถาคตสรรเสริญว่า ขันติเป็นคุณธรรม อย่างยิ่ง

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.023096219698588 Mins