สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดในโลกนี้

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2558

 

สิ่งที่ฝึกได้ยากที่สุดในโลกนี้ ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าใจของเราเอง 

นักปราชญ์บัณฑิตที่แท้จริง เวลาจะทำอะไรเขาจะเริ่มต้นที่ใจก่อน 

 

.....หรือแม้กระทั่งการที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนั้นต้องเริ่มที่พัฒนาคน แล้วการพัฒนาคนที่จะให้ได้ผลดีที่สุดนั้น นอกจากให้การศึกษาวิชาความรู้แล้ว ยังต้องให้ทุกคนได้รับการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจด้วย 

 

.....ให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต รู้จักบังคับจิตใจ ไม่ปล่อยให้หลงไหลไปในสิ่งที่ไร้สาระ ให้เป็นผู่มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะถ้าหากใจได้รับการฝึกดีแล้ว ความคิด  คำพูด  และการกระทำก็จะดีตามไปด้วย และส่งผลให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

.....พระพุทธองค์ทรงเป็นยอดนักฝึกคนชั้นเยี่ยมของโลก  ทรงสอนให้เหล่าสาวกได้รู้จักควบคุมตนเองไม่ให้กระทบกระทั่งผู่อื่น ด้วยการฝึกใจเป็นอันดับแรก  เพราะใจเป็น  บ่อเกิดของทุกสรรพสิ่ง หากใจได้รับการฝึกดีแล้ว ใจจะ  มีอานุภาพ    สามารถปราบกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกที่แท้จริง  เมื่อเอาชนะกิเลสอาสวะได้ ความสุขที่แท้จริงจึงจะบังเกิดขึ้น.

  
ธรรมะเพื่อประชาชน

 

 Total Execution Time: 0.0043906648953756 Mins