แม้เหม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำ

วันที่ 08 พค. พ.ศ.2558

 

มีวาทะแห่งบาลีที่ปรากฏอยู่ใน ขุททกนิกาย ธรรมบท  ความว่า


"แม้เหม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาทีละหยาดๆได้ฉันใด ธีรชนแม้สั่งสมบุญทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญ ได้ฉันนั้น"

 

.....หยดน้ำเล็กๆหากหยดลงมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ถ้าเราเปิดฝาภาชนะไว้รองรับ ย่อมเต็มเปี่ยมได้ฉันใด การสร้างบุญ ในแต่ละภพแต่ละชาติของเรานั้น  หากปรารถนาที่จะสร้างบุญเพียงชาติเดียวแล้วให้เต็มเปี่ยมทันที เป็นไปได้ยากยิ่ง ต้องมีการสั่งสมบุญให้ต่อเนื่อง


.....อย่างสม่ำเสมอ สร้างกันทุกภพทุกชาติ  บารมีถึงเต็มเปี่ยมได้ฉันนั้น  ยิ่งกว่านั้น  หากเราปรารถนาที่จะให้ บุญที่ทำนั้นทับทวีมากยิ่งขึ้น  ต้องรู้จักสร้างบุญให้ถูก เนื้อนาบุญ ถูกทักขิไณยบุคคล  จะบังเกิดอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาล เกินควรเกินคาด

 

.....เกิดมาเป็นมนุษย์ มาสร้างบารมี ต้องรู้จักเลือกเนี้อนาบุญ  ต้องรู้จักประคับประคองตนให้ดี   มีสติดำรงอยู่ในความไม่ประมาท จึงสามารถประคับประคองตน


.....ให้รอดพ้นจากภัย คืออบายภูมิได้ และมีโอกาสพบพระรัตนตรัย และสร้างบุญในพระพุทธศาสนา  ย่อมโชคดีที่สุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์

  ธรรมะเพื่อประชาชน

 Total Execution Time: 0.0017376979192098 Mins