พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 15 สค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 


 
 พุทธพจน์เตือนใจ

ว่านำประโยชน์มาให้ ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่น       ผู้มีขันติ ชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน"

      การเกิดมาในสังสารวัฏของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ล้วนมีเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพาน  ต่างปรารถนาจะไปสู่นิพพานแดนเกษม  จากกิเลสอาสวะทั้งปวง ซึ่งการที่จะเข้าถึงตรงนั้นได้ ต้องสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ทั้งทาน ศีล และภาวนา  บำเพ็ญบารมี 30 ทัศให้ครบถ้วน  อีกทั้งหมั่นทำความบริสุทธิ์กายวาจาใจ ทำความบริสุทธิ์ภายในให้บังเกิดขึ้น  ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่ง เพื่อกลั่นจิตกลั่นใจให้ละเอียดควบคู่ไปกับงานสร้างบารมีทุกๆ วันทุกๆ คืน หากทำอย่างนี้  เราก็จะประสบความสุขในทุกๆ ขั้นตอนของชีวิตการสร้างบารมี  จนกระทั่งได้บรรลุจุดหมายสูงสุดคืออายตนนิพพาน
 

                                                                                                                                                  ธรรมะเพื่อประชาชน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012763500213623 Mins