ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา

วันที่ 21 มีค. พ.ศ.2559

 

ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา

 

พุทธพจน์เตือนใจ
 
              “ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 3 ประการ คืออิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ภิกษุนั้นแล เป็นผู้สำเร็จถึงที่สุด เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดา และมนุษย์ทั้งปวง” ทุติยโมรนิวาปสูตร
 
              เรื่องปาฏิหาริย์เป็นเรื่องปกติธรรมดาในพระพุทธศาสนา การทำปาฏิหาริย์ต่างๆ ให้สำเร็จได้ ผู้ทำจะต้องมีความบริสุทธิ์ มีอานุภาพ มีใจหยุดนิ่ง จนถึงจุดที่จะนึกคิดสิ่งใด ก็สำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ เป็นสิ่งที่ปุถุชนคนธรรมดาทำกันไม่ได้ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ จึงเรียกว่าปาฏิหาริย์ เพราะเป็นเรื่องเหลือวิสัยของผู้ที่ใจไม่หยุด แต่สำหรับผู้ที่มีใจหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้ว ท่านถือว่าเรื่องปาฏิหาริย์ เป็นเรื่องปกติธรรมดา 
ปาฏิหาริย์ในพระพุทธศาสนา มีอยู่ 3 อย่าง ตั้งแต่อิทธิปาฏิหาริย์ เช่นการเนรมิตคนเดียวให้เป็นหลายคน เหมือนอย่างพระจูฬปันถก หรือผุดขึ้นดำลงไปในแผ่นดินเหมือนดำน้ำ สามารถเดินบนผิวน้ำได้เหมือนเดินบนแผ่นดิน ลูบคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์ หรือเอากายเนื้อท่องเที่ยวไปตลอดพรหมโลก โดยใช้เวลาเพียงเหยียดแขนคู้แขน

 

 

   "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00077246824900309 Mins