ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต

วันที่ 19 มีค. พ.ศ.2559

 

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต

 

พุทธพจน์เตือนใจ
  
          “ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม“  ที่พระพุทธองค์ตรัส หมายความว่า ผู้ใดเห็นธรรมกาย ได้เข้าถึงธรรมกาย ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเห็นพระพุทธองค์ เพราะพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัต  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถือว่า ใครก็ตาม แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ แต่หากนำคำสอนไปลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจัง จนได้บรรลุธรรมกายแล้ว ก็ได้ชื่อว่าเป็นสาวกผู้ใกล้ชิดพระองค์อย่างแท้จริง  
 
           เหมือนอย่างพระโสณะที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่กับพระอาจารย์ จนเข้าถึงธรรมกายที่สว่างไสวในกลางกาย พอได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ก็ยิ่งเพิ่มพูนความศรัทธาในพระองค์ เพราะมาเห็นว่าพระวรกายของพระองค์ กับกายธรรมที่ได้เข้าถึงนั้นเหมือนกันเลย คือ สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการ ต่างกันแต่บนพระเศียรของกายธรรม  จะมีเกตุดอกบัวตูมเท่านั้น  ดังนั้น พระพุทธองค์ถึงตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ตถาคต

   

 "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081280072530111 Mins