การได้พบเห็นพระอริยเจ้าเป็นสิ่งดี

วันที่ 21 ตค. พ.ศ.2558

 

พุทธพจน์เตือนใจ

การได้พบเห็นพระอริยเจ้าเป็นสิ่งดี

 

....."การได้พบเห็นพระอริยเจ้าเป็นสิ่งดี การอยู่ร่วมกับพระอริยเจ้า นำความสุขมาให้ทุกเมื่อ" เวสสันดรชาดก
 

.....พระอริยเจ้า คือ ผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามคำสอนของพระบรมศาสดา และสามารถทำใจหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล ตั้งแต่เป็นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัต ซึ่งเป็นกายธรรมของพระอริยเจ้าขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 

.....เนื่องจากท่านมีใจที่สว่างไสวอยู่เป็นนิตย์ เวลาคิดก็คิดแต่เรื่องที่ดีที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย เวลาพูดก็พูดแต่วาจาสุภาษิต ชักชวนให้ทำความดี ชักชวนให้พ้นทุกข์ไปสู่อายตนนิพพาน และทำแต่สิ่งที่ดีงามไม่เบียดเบียนใคร มีศีลาจารวัตรงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวโลก
 

.....ผู้ได้พบเห็นและได้อยู่ใกล้พระอริยเจ้าเหล่านี้ ได้เห็นข้อวัตรปฏิบัติของท่าน ได้ท่านเป็นกัลยาณมิตร คอยชี้แนะพร่ำสอนให้ทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ทั้งในภพนี้และภพหน้า จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจ เกิดกำลังใจที่จะทำความดี ทำตามคำสอนของท่าน สิ่งที่ดีงามก็จะเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจ เพราะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ไม่ประมาท รักในการสั่งสมบุญบารมี รักในการสั่งสมความบริสุทธิ์ให้กับตนเอง เมื่อใจบริสุทธิ์ย่อมนำความสุขมาให้ เพราะอาสวกิเลสบีบบังคับใจไม่ได้ จึงมีแต่ความสุขอย่างเดียว

 

"จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน

โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011685689290365 Mins