พุทธพจน์เตือนใจ

วันที่ 12 ตค. พ.ศ.2559

พุทธพจน์เตือนใจ,ธรรมมะเพื่อประชาชน,บทความประจำวัน

 

พุทธพจน์เตือนใจ

     พระพุทธองค์ตรัสบอกพระอานนท์ว่า "ดูก่อนอานนท์ เราไม่กล่าวว่า ปาฏิปุคคลิกทานมีผลมากกว่าสังฆทานด้วยปริยายอะไรๆ เลย สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ สงฺโฆ เว ยชตํ มุขํพระสงฆ์นั่นแล เป็นประมุขของทายกผู้บูชาอยู่ และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลก ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่า"
 

หลักการทำบุญที่ได้บุญมาก ทำบุญด้วยใจที่ใสๆ โดยไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ในขณะที่เราให้ทานก็ทำใจให้กว้าง ทำใจของเราให้ใสสะอาด และทำตนให้บริสุทธิ์ ด้วยการหมั่นทำใจหยุดนิ่งให้ได้ทุกวัน ทำตัวทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้  เราจะได้บุญใหญ่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ จนกว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันทุกคน

 

 "จากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชน โดย พระเทพญาณมหามุนี"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0056326508522034 Mins