บวชเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 09 เมย. พ.ศ.2548

snew090448_2.jpg  snew090448_1.jpg
 snew090448_3.jpg snew090448_4.jpg

......บวชเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2548 ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้มีพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 50 พรรษา โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ การบรรพชาในครั้งนี้ ได้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าบรรพชาจำนวน 123 คน และจะลาสิขาในวันพฤหัสบดีที 5 พฤษภาคม 2548

คณะสงฆ์ไทยไว้อาลัยโป๊บ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้ออกสาสน์ เพื่อแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์นปอลที่ 2 เมื่อว้นอังคารที่ 5 เมษายน โดยมีใจความว่า ในนามแห่งคณะสงฆ์ไทย ขอแสดงธรรมสังเวชต่อนักบวช และคริสต์ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกทั่วโลก ต่อกรณีการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 ซึ่งถือเป็นการสูญเสียพระประมุขแห่งคริสต์ศาสนาอย่างยิ่ง เพราะเมื่อทรงพระชนม์ชีพอยู่สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสันติภาพอย่างสูงยิ่ง

สำนักพระสังฆาธิการ

นายถวิล สมัครัฐกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานฯ มีแนวคิดปรับปรุงและพัฒนาสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เป็นสถาบันที่นอกจากจะมีบทบาทด้านการฝึกอบรมพระสังฆาธิการแล้ว ยังต้องทำหน้าที่ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วง 4 ปี โดยเปลี่ยนสถาบันจากเดิมคือ สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา มาเป็นสถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อให้กระชับ ชัดเจนและครอบคลุม

กรมการศาสนาจัดบวชเฉลิมพระเกียรติ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ-สามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 150,000 รูป ทั่วประเทศ พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา นอกจากนี้ยังมีพิธีบวชศีลาจาริณี จำนวน 50,000 คน พร้อมกันอีกด้วย

 

คณะสงฆ์ยะละงดรับบิณฑบาตร 61 วัน

นายมานะ ลือสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนา 8 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ได้ทำหนังสือรายงานนายบุณยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ให้พระภิกษุสามเณรงดออกรับบิณบาตร เป็นเวลา 61 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที 1 เมษายน ถึงวันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 หลังเกิดเหตุรอบวางระเบิดทำให้ทหารที่คุ้มครองพระได้รับบาดเจ็บจำนวน 3 นาย และพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 รูป ในขณะที่ออกบิณฑทบาตร

 

สามเณรนาคหลวง 16 รูป

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ที่วัดสามพระยา กทม. แม่กองบาลี ได้มีการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยค ประจำปี พ.ศ.2548 ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทีมาฟังจำนวนนับพันรูป โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธาน สำหรับปีนี้มีสามเณรสอบ ปธ.9 ได้ถึงจำนวน 16 รูป และจะเข้าพิธีอุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นสามเณรนาคหลวง ในวันวิสาขาบูชา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

 

ทำบุญประเทศ 10 เมษายน

นายวิษุณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

สมานฉันท์สร้างกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรเปลี่ยนชื่องานให้กระชับโดยใช้ชื่อว่า ศาสนสัมพันธ์สมานฉันท์แห่งชาติ ทั้งนี้งานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ส่วนสถานที่จะเปลี่ยนจากท้องสนามหลวงไปใช้ลานพระบรมรูปทรงม้าแทน เนื่องจากพื้นที่สนามหลวงกำหนดใช้เพื่อจัดงานวัฒนธรรม

 

 

มหิดลจัดสัมมนาระหว่างศาสนา

จากสถานการณ์ความรุนแรงภาคสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสัมมนาระหว่างศาสนาในหัวข้อ สันติวิธีจากมุมมองทางศาสนา เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบ เมื่อวันศุกร์ที 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัย มหิดล โดยมีนักวิชาการทางศาสนาเป็นวิทยากรบรรยายได้แก่ พระศรีปริยัติโมลี ศาสตราจารย์นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์ รศ.ดรโคทม อารียา และดร.มาร์ค ตามไท

 

อย.เตรียมเอาผิดแก่แม่ค้าขายอาหารไม่สะอาด

ศ.ดร. ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ตรวจสอบอาหารถุงที่จำหน่ายตามตลาดทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ซึ่งมักจะว่างขายใกล้กับบริเวณที่พระภิกษุรับบาตร เพราะได้รับการร้องเรียนจากพระภิกษุสามเณรที่ออกรับบาตรว่า แม้ค้ามักจะนำอาหารไม่สะอาด ค้างคืนมาขาย ทำให้พระภิกษุสามเณรหลายรูปท้องเสียอย่างรุนแรง ทาง อย. ได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบว่า อาหารที่นำมาขายนั้นไม่สะอาด มีสารอันตรายปนเปื้อน หรือมีเชื่อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือไปรับไม่เกิน 20,000 บา หรือทั้งจำทั้งปรับ

ี้

 


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00093836784362793 Mins