ได้รับความเมตตา ของหลวงพ่อทั้งสอง

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2559

อดิชาติ สิทธิโชค,ได้รับความเมตตา ของหลวงพ่อทั้งสอง,ประทับใจวัดพระธรรมกาย

 

ได้รับความเมตตา ของหลวงพ่อทั้งสอง

"วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่ขาวสะอาด" สะอาดทั้งภายนอกและภายใน สะอาดทั้งกาย วาจา ใจโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธัมมชโยและหลวงพ่อทัตตชีโว คอยให้ธรรมะ อบรมบ่มนิสัยสอนให้ลูกๆ ทุกคนทั่วระเทศไทยและทั่วโลก เป็นคนดีมีศีลธรรม ผ่านโครงการต่างๆ กว่า ๑๐๐ โครงการซึ่งเป็น"โครงการฟื้นฟูศีลรรม"อย่างจิงจังและยั่งยืน"

                                                 อดิชาติ สิทธิโชค       

 

 

 Total Execution Time: 0.047484950224559 Mins