มหาพรหมนารทกัสสปชาดก มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี

วันที่ 22 สค. พ.ศ.2559

พระชาติที่ ๘
มหาพรหมนารทกัสสปชาดก
มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี

มหาพรหมนารทกัสสปชาดก ,  มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี , นารทชาดก , ทศชาติชาดก , พุทธประวัติ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , บารมี 10 ทัศ , ศาสนาพุทธ , ศาสดา

     นารทชาดก (นา-ระ-ทะ-ชา-ดก) คือ ประวัติการสร้างบารมีในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขณะที่ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมีอย่างยิ่งยวด ด้วยการวางเฉยไม่ยินดียินร้าย ไม่หวั่นไหว และเอนเอียงต่อสิ่งที่มากระทบอันได้แก่ ความสุข ความทุกข์ ความดีใจ ความเสียใจ เป็นต้นในพระชาตินี้ มหาพรหมนารทะบำเพ็ญอุเบกขาบารมีเหมือนดั่งแผ่นดินที่วางเฉยต่อสิ่งที่มาราดรด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะสะอาดหรือสกปรกเพียงใดก็ไม่หวั่นไหว

 

มหาพรหมนารทกัสสปชาดก ,  มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี , นารทชาดก , ทศชาติชาดก , พุทธประวัติ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , บารมี 10 ทัศ , ศาสนาพุทธ , ศาสดา

พระราชา ผูัทรงเป็นมิจฉาทิฐิ

    พระเจ้าอังคติราชแห่งแคว้นวิเทหรัฐ แต่เดิมทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้เป็นสุขโดยถ้วนหน้าเพราะทรงได้รับการปลูกฝังจากพระราชบิดา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ให้ประพฤติธรรม ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ อยู่มาวันหนึ่งอำมาตย์คนหนึ่งซึ่งเป็นคนพาล มีมิจฉาทิฐิทูลแนะนำให้พระองค์ไปฟังคำสอนจากนักบวชชีเปลือย ชื่อคุณชีวก (คุ-นะ-ชี-วะ-กะ) ที่สอนผิด ๆ ว่า บุญ บาปไม่มี โลกหน้าไม่มี ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ครูอาจารย์ไม่มีพระคุณ ทำให้พระเจ้าอังคติราชกลายเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิ ทรงละทิ้งโอวาทของพระราชบิดา
แล้วหันมาแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินในชีวิต โดยไม่คำนึงถึงบาปบุญใด ๆ

 

มหาพรหมนารทกัสสปชาดก ,  มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี , นารทชาดก , ทศชาติชาดก , พุทธประวัติ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , บารมี 10 ทัศ , ศาสนาพุทธ , ศาสดา

แม้สามารถระลึกชาติ ก็มิอาจโปรดพระราชบิดา

     พระเจ้าอังคติราชทรงมีพระราชธิดาพระนามว่า รุจาราชกุมารี พระนางทรงสามารถระลึกชาติย้อนหลังได้ถึง ๑๔ ชาติ เพราะผลบุญจากการทำสมาธิภาวนาในอดีต และเมื่อทรงทราบสาเหตุ ที่ทำให้พระราชบิดาทรงเปลี่ยนไป พระราชธิดาจึงทรงแสดงธรรม เพื่อโปรดพระราชบิดาให้ละทิ้งความเชื่อผิด ๆ โดยทรงระลึกชาติของพระนางเอง และของผู้อื่นหลายคน และทรงนำมาเล่าให้พระราชบิดาฟัง เพื่อชี้ให้ทรงเห็นว่า “โลกหน้านั้นมีอยู่จริง บุญ บาป มีจริง ใครทำกรรมใดไว้ ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น” แต่ก็ยังมิอาจเปลี่ยนพระทัยของพระราชบิดาได้ จึงทรงตั้งจิตอธิษฐานให้มีสมณพราหมณ์ผู้ทรงธรรมมาช่วยแก้ไขเหตุการณ์นี้

 

มหาพรหมนารทกัสสปชาดก ,  มหาพรหมนารทะ ผู้ยิ่งด้วยอุเบกขาบารมี , นารทชาดก , ทศชาติชาดก , พุทธประวัติ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , บารมี 10 ทัศ , ศาสนาพุทธ , ศาสดา

กำราบมิจฉาทิฐิ ด้วยอุเบกขาบารมี

    คำอธิษฐานนั้นดังไปถึงทิพยโสต (หูทิพย์) ของมหาพรหมนารทะ ท่านจึงจำแลงองค์เป็นนักบวชเหาะมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าพระราชา แม้ว่าทรงเห็นนักบวชเหาะมา พระราชายังไม่ทรงเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริง ทรงพูดจากวนโมโหต่าง ๆ เช่น ทรงกล่าวว่า การที่มหาพรหมเหาะได้นั้น เป็นเรื่องของธรรมชาติ และยังทรงขอยืมเงินจากมหาพรหม ๕๐๐ กหาปณะ ถ้าชาติหน้ามีจริงจะใช้คืน ๑,๐๐๐ กหาปณะ ฯลฯ แล้วยังดูหมิ่นว่ามหาพรหมเป็นคนเขลาอีกด้วย แต่มหาพรหมนารทะทรงเปี่ยมด้วยอุเบกขาทรงวางเฉยต่อวาจาอันไม่น่าพอใจ และทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยจิตเมตตา ในที่สุดก็สามารถทำให้พระราชาทรงหวาดกลัวภัยในนรก หันมาประพฤติธรรมด้วยการถือศีลและหมั่นให้ทานไปจนตลอดพระชนม์ชีพ

 

 Total Execution Time: 0.0036676327387492 Mins