พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระสาคตเถระ
เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระสาคตเถระ , พระสาคตเถระ เอตทัคคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติ

      พระสาคตะ เกิดในวรรณะพราหมณ์ ในเมืองสาวัตถี เมื่อบวชแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านได้บรรลุสมาบัติ ๘ มีความชำนาญพิเศษ คือ การเข้าเตโชสมาบัติ สมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ พระสาคตเถระได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปัฎฐาก มีชาวแคว้นอังคะจำนวนมาก เดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ดำดินลงไปแล้วโผล่ขึ้นที่ตรงพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาค ซึ่งชางอังคะทั้งหลายก็เห็นด้วยสายตาของตนเองโดยตลอด พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่า ชาวแคว้นอังคะเหล่านั้นยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคง จึงรับสั่งให้พระสาคตเถระแสดงปาฏิหารย์ต่อไปอีก ด้วยการแสดงการยืน เดิน นั่ง และนอนบนอากาศ ซึ่งพระเถระก็ได้แสดงอย่าชำนิชำนาญ และจบลงด้วยการทำให้เกิดควันไฟออกจากร่างกายของท่าน

      ชาวแควันอังคะทั้งหลายต่างก็อัศจรรย์ในความสามารถของพระเถระ ต่างก็คิดตรงกันว่า "ขนาดพระเถระผู้เป็นสาวกยังมีความสามารถถึงเพียงนี้ และพระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครู จะมีความสามารถถึงเพียงไหน" แล้วพากันกราบถวายบังคมด้วยความเคารพอย่างยิ่ง พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกาถา และอริยสัจ ๔ ให้ทุกคน ณ ที่นั้น ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลโดยทั่วกัน
 

 Total Execution Time: 0.0012110312779744 Mins