พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษถผู้ทรงวินัย

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2560

พระอรหันต์
พระอุบาลีเถระ
เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษถผู้ทรงวินัย

พระอรหันต์ , เอตทัคคะ , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พุทธสาวก , พระอัครสาวก , พระอุบาลีเถระ  , พระอุบาลีเถระ เอตทัคคะเลิศกว่าพวกภิกษถผู้ทรงวินัย

    พระอุบาลี เกิดในตระกูลช่างกัลบก ในกรุงกบิลพัสดุ์ มีหน้าที่ตัดแต่งพระเกศา และดูแลเครื่องแต่งพระองค์ประจำราชสกุลศากยะ ออกบวชพร้อมด้วยศากยะทั้งหก พระอุบาลีเถระ เป็นหนึ่งในพระมหาเถระที่มีความสำคัญยิ่งท่านหนึ่งในการสังคายนาพระไตรปิฏกครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องพระวินัยปิฏก ทั้งนี้เป็นเพราะพระพุทธองค์ทรงยกย่องให้ท่านเป็นเอตทัคคะ เลิศกว่าพวกภิกษุผู้ทรงวินัย ในการที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านเช่นนั้น ก็มีเหตุเนื่องมาจากสร้างวัดถวายพระปทุมุตตระพุทธเจ้า แล้วตั้งความปรารถนาของท่านในอดีตนั่นเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญของการขวนขวายเรียนธรรมวินัย ซึ่งกำหนดเป็นกิจวัตร ๑ ใน ๑๐ ประการ เช่นกันที่พระภิกษุควรพึงปฏิบัติ

 

 Total Execution Time: 0.0036502003669739 Mins